Renditingimused

 1. Rendileandja annab Rentnikule kasutada Rentniku poolt osundatud tööde teostamiseks ehitusmehhanismi koos juhiga.
 2. Rentnik või Rentniku poolt määratud esindaja annab mehhanismi juhile tööülesanded.
 3. Rentnik juhindub Mehhanismi kasutamisel tööde teostamise headest tavadest ja mehhanismide kasutamise juhendist. Juhul, kui Rentnik eksib ülalmainitu vastu on mehhanismi juhil õigus keelduda tööülesande täitmisest.
 4. Rentniku poolt volitatud isik allkirjastab mehhanismi tunnilehe. Rentnik  tasub allkirjastatud tunnilehtede alusel koostatud arved tähtajaliselt.
 5. Mehhanismi kadumisel või hävimisel tasub Rentnik Rendileandjale kahjuhüvitisena analoogse uue mehhanismi jaemüügihinnale vastava summa. Mehhanismi kahjustumisel, s.h. vandalismiakti tagajärjel, või kui mehhanismide väärtus väheneb muul põhjusel rohkem kui on nende tavapärane kulumine mõistlikul kasutamisel, tasub Rentnik Rendileandjale mehhanismi parandamise tööde ja materjali turuhinnale vastava summa.
  Käesolevas tingimuste punktis 5 nimetatud kahjuhüvitamise põhimõtted kohalduvad olenemata Rentniku tegevusest või tegevusetusest muuhulgas ka siis, kui mehhanism varastatakse, kaotatakse või mehhanism hävineb muul põhjusel, välja arvatud mehhanismi purunemisel juhi tegevusest tulenevalt.
 6. Mehhanismi juhusliku hävimise riisiko läheb Rentnikule üle alates mehhanismi valduse üleminekust Rentnikule. Rentnik vastutab täielikult ning tingimusteta (garantiivastutus) mehhanismi säilimise eest alates mehhanismi valduse saamisest kuni mehhanismi valduse tagastamiseni Rendileandjale.
  Mehhanismi kadumine, hävimine või kahjustumine Rentnikust mitteolenevatel põhjustel ei piira Rentniku täielikku ning tingimusteta vastutust. Rendileandja ja Rentnik kinnitavad, et Rentnikul ei ole lubatud võlaõigusseaduse § 334 lg 2 või muul alusel tõendada, et hävimine, kaotsiminek, vms toimus asjaoludel, mis ei tulenenud Rentnikust.
 7. Rentnik korraldab vajadusel mehhanismijuhi majutuse ja kannab sellega seotud kulud. Juhul kui see mingil põhjusel Rentniku poolt ei ole võimalik, lisandub mehhanismi rendi tunnihinnale täiendavalt 1EUR/tund iga töötatud tunni kohta.
 8. Masinate rendil on minimaalseks tööajaks 6 tundi tööpäeva kohta. Juhul, kui Rentnik kasutab masinat reaalselt vähem, kohustub ta tasuma 6 (kuue) töötunni eest.
 9. Rentnik tasub nädalavahetusel, õhtu- ja öötundidel ning riigipühadel osutatud teenuse eest 10% kallimat tunnihinda, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Õhtutunnid algavad kella 18.00 ja lõpevad 22.00. Öötunnid algavad 22.00 ja lõpevad 06.00.
 10. Rendileandja korraldab mehhanismide varustamise kütusega omal kulul, kui ei ole teisiti kokku lepitud. Juhul, mehhanismi ei transpordita töövälisel ajal hoiustamiseks Rendileandja juurde, korraldab Rentnik töövälisel ajal mehhanismi hoiustamise omal kulul.
 11. Rentnik vastutab ehitusobjektil ohutuse eest ning välistab kõrvaliste isikute ja tehnika sattumise mehhanismide tööpiirkonda.
 12. Rentnikul on keelatud anda mehhanismi kolmandate isikute kasutusse ilma Rendileandja kirjaliku nõusolekuta.
 13. Kõik pretensioonid tellitud masina ning juhi töö kvaliteedi vms kohta peavad olema viivitamatult kirjalikult esitatud koos vastavate tõenditega. Pretensioonide lahendamiseks tuleb viivitamatult objektile kutsuda Rendileandja esindaja.
 14. Juht teostab töid olemasolevate elektri ja sidekaablite, samuti vee-ja kanalisatsioonitrasside kaitsevööndites ainult Rendilevõtja erikorraldusel ja täielikul vastutusel. Elektri- ja sidekaablid, samuti vee-ja kanalisatsioonitorustik peavad olema käsitsi välja kaevatud, tähistatud ja nähtavad.

Tagasi masinapargi lehele